Cieľom aktivity  je rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa a tým zlepšenie ich uplatniteľnosti v ďalšom štúdiu a v praxi. Východiskom aktivity je zo začiatku na jednoduchých modelových situáciách umožniť žiakom riadiť samých seba, naučiť sa získavať potrebné informácie, triediť ich a spracovávať, utvoriť hypotézu a overiť si ju. Zhodnotením hĺbky problému nachádzať odpovedajúce riešenia, či zdroje na ich vyriešenie a prezentovať seba a výsledky svojej tvorivej práce aj v cudzom jazyku.

A to v rámci špecifických cieľov, ktorých obsahom je :

  • Implementácia populárnovedeckých textov a textov súvisiacich s vyučovaním fyziky, chémie a biológie do vyučovania anglického a nemeckého jazyka s cieľom  rozvíjania jazykových kompetencií žiakov čo odzrkadľuje potreby  multikultúrnej Európskej spoločnosti, v ktorej je potrebné, aby každý občan EÚ aktívne ovládal aspoň dva cudzie jazyky, čím sa zvyšuje jeho  mobilita na trhu práce a v európskom vzdelávacom priestore. Jazyk ako prostriedok komunikácie umožní tak zdieľať postoje a odborné vedomosti čím sa umožní  absolventom po primeranej príprave študovať na zahraničných vysokých školách, prípadne na vysokých školách na Slovensku v anglickom a nemeckom jazyku.
  • Aplikácia poznatkov z matematiky na vybrané prírodovedné témy.
  • Spracovávanie dát z predmetov fyzika, chémia a biológia a tým zabezpečenie koordinácie vyučovania prírodovedných predmetov s vyučovaním matematiky.
  • Implementácia historických poznámok súvisiacich s objavmi v prírodných vedách a v technike a zabezpečenie prepojenia  vyučovania dejepisu.
  • Rozvíjať kľúčové poznávacie kompetencie a priblížiť v rámci vybraných tém  široké spektrum prírodných javov a pohľad ľudstva na tieto javy v minulosti a súčasnosti. 
  • S početnými možnosťami interdisciplinárneho prepojenia implementovať do aktuálnych vybraných tém v predmete geografia  poznatky z prírodovedných predmetov, experimentovať a aktívne objavovať súvislosti.
  • Vytvoriť prepojenie a súborný pohľad na poznatky získané v prírodovedných disciplínach tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. 

 

Téma       Tematický celok

Cudzí 

jazyk

Ročník

Epidémia chrípky po 1. svetovej vojne Starostlivosť o zdravie AJ

3

Dôsledky globálneho otepľovania na biodiverzitu oceánov Človek a príroda AJ

1

Radikalizácia environmentalizmu Mladí ľudia a spoločnosť AJ

3

Nuclear power – how it works Veda a technika AJ

3

Refinig petroleum Veda a technika AJ

3

Sopečná činnosť – tektonická aktivita Človek a príroda AJ

1

Termoregulačné mechanizmy živočíchov žijúcich v extrémnych klimatických zónach Človek a príroda AJ

1

Chemické zbrane – história slzného plynu Človek a spoločnosť AJ

3

Globálne otepľovanie Človek a príroda AJ

3

Používanie nylonu Rozvoj vedy a techniky AJ

3

Vitamín C Starostlivosť o zdravie AJ

1

Veda zachraňuje životy ľudí ( Rȍntgen)/X-ray Rozvoj vedy a techniky AJ

3

Civilizačné choroby, Zdravý životný štýl 1 Starostlivosť o zdravie NJ

3

Civilizačné choroby, Zdravý životný štýl 2 Zdravie NJ

3

Hirošima, Nagasaki Veda proti človeku NJ

3

Časti ľudského tela Zdravie NJ

3

Počasie a ročné obodobia Človek a príroda NJ

1

Röntgen Veda zachraňuje životy ľudí NJ

3

Robert Koch Biografia NJ

3

Teplomer a Celsiova stupnica Veľké objavy osvietenskej doby NJ

2

Vitamín C Zdravé a nezdravé stravovanie NJ

3