Chceme umožniť žiakom pozorovať a merať chemické veličiny, efektívne prezentovať samotný proces merania, namerané dáta a závislosti medzi veličinami a obhajovať výsledky experimentov a tým ich prezentovať či vo forme demonštračných experimentov, alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov.

A to v rámci špecifických cieľov, ktorých obsahom je :

  • naplniť odporúčané štandardy vybavenia laboratórií prírodovedných predmetov a materiálového zabezpečenia výučby žiakov,
  • implementovať nové didaktické prostriedky a učebné materiály do ich výučby,
  • zatraktívniť teoretické vzdelávanie, zhodnotiť akceptáciu moderných metód a foriem výučby a prínosu pre rozvoj osobnosti žiakov, nových kompetencií a možnosti ich sebarealizácie sa v silnejúcom konkurenčnom prostredí vedomostnej spoločnosti.
  Názov       Tematický celok Ročník
  Periodický zákon Periodická sústava prvkov 1