Projekt: "Posilnenie poznávacích schopností žiakov experimentami v moderných školských laboratóriách"

Dôležitou úlohou nášho gymnázia je udržiavať tempo s rýchlym rozvojom techniky a tomu prispôsobiť formy a metódy vzdelávania. Tieto skutočnosti si vyžadujú odborne pripravených a informačne gramotných ale aj informačne kompetentných učiteľov. Z týchto dôvodov sa v škole vytvoril tím učiteľov, ktorí prijali možnosti inovácie svojich metód a foriem výučby. Dnešné skúsenosti s dopadom na odstraňovanie bariér rozvoja cieľovej skupiny hovoria o správnosti nastúpenej cesty. Takto sa zároveň začala posilňovať väzba medzi kurikulom a aktuálnymi potrebami vzdelanostnej spoločnosti.

Na posilnenie tohto prístupu sme pripravili ďalšie aktivity, ktoré chceme realizovať v rámci projektu s názvom "Posilnenie poznávacích schopností žiakov experimentami v moderných školských laboratóriách". Finančná náročnosť dovybavenia laboratórií je totiž tak vysoká, že z riadnych zdrojov ju nie je možné realizovať ani v dlhodobejšom horizonte. Mimoriadny príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ nám túto bariéru rozvoja pomôže preklenúť.

Meracie prístroje fyzikálnych veličín podporované počítačom a prírodovedné laboratória umožňujú žiakom aktívne prístupy k preberaným témam, čo predstavuje v súčasnosti najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov určených na modernizáciu prírodovedného vzdelávania.

Význačným prvkom by malo byť aj posilnenie vybavenia školy o moderné učebné prostriedky najmä pre prírodovedné predmety fyzika, chémia a biológia a tým posilnenie experimentálneho bádania a sebadôvery žiakov tým, že sami prichádzajú na nové poznatky, formulujú závery, ďalej s nimi pracujú a overujú ich.

Tím projektu bude aktívne využívať skúsenosti pracovníkov z oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov, prípravy budúcich učiteľov a výskumu v oblasti prírodovedného vzdelávania. Tento tím pedagogických zamestnancov má bohaté skúsenosti v týchto oblastiach a bude zárukou pre dosiahnutie cieľov, ktoré sme si vytýčili.  V rámci realizovaného projektu chceme žiakom poskytnúť príležitosti pre skúmanie a tvorivosť v rámci vyučovacieho procesu a aktívne zapájanie sa do meraní a pokusov v podmienkach rovnocenných s praxou.

 

Gymnázium Giraltovce


Gymnázium v Giraltovciach už 60 rokov pokrýva všeobecné stredoškolské štúdium v Giraltovciach, v blízkom, aj vzdialenejšom okolí. Prednosťou našej školy je individuálny až rodinný prístup k našim žiakom. Naša škola má kvalifikovaný tím  aktívnych pedagógov a riadiacich pracovníkov, ktorí sú otvorení novátorským myšlienkam, technicky zruční, a  vo vyučovaní chcú využívať modernú techniku . Všetci sa snažíme  našim žiakom vytvoriť čo najlepšie podmienky pre získanie kvalitného vzdelania a realizáciou žiackych projektov im ponúkame možnosť sebarealizácie a prezentácie svojich schopností nielen v našom regióne.

Podieľame sa pri príprave a aktívnej a úspešnej účasti na olympiádach a reprezentačných súťažiach našich mladých talentov. Zúčastňujeme sa na športových podujatiach  na regionálnej a národnej úrovni. Realizujeme humánne programy ako je „Biela pastelka“, „Dni jari v Európe“, „Deň narcisov“ so zreteľom na integráciu hendikepovaných ľudí do bežného života .

Naša škola disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov z rôznych oblastí . Zapojili sme sa do medzinárodnej siete MS IT Academy. Pravidelne sa zúčastňujeme školení z oblasti IKT ako aj cudzích jazykov a manažmentu.

Niekoľkokrát sme realizovali projekt MŠ SR „Otvorená škola- Infovek“, kde sme školili pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy a rodičov našich žiakov, dôchodcov, mamičky na MD a rómskych spoluobčanov. Cieľom týchto projektov bolo aj poukázať na vplyv školy, žiakov, ale aj občanov civilného života na životné prostredie a kvalitu života.  Pri výbere účastníkov kurzov sme zohľadňovali aj princíp rodovej rovnosti.

Pre zabezpečenie vysokej kvality vyučovania sa už niekoľko rokov prioritne zapájame do rôznych národných a medzinárodných projektov, z ktorých získavame financie na modernizáciu vybavenia školy a na podporu mnohých aktivít nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre širokú verejnosť. Bez realizácie týchto projektov by naša škola v tomto regióne s vysokou nezamestnanosťou nemala možnosť vyrovnať sa školám z veľkých miest ani technikou ani možnosťami sebarealizácie a prezentácie žiakov. 

 

Vyučovanie fyziky

Aktivita 1.1: Modernizácia fyziky

Dovybavením fyzikálneho laboratória, posilnením experimentálneho skúmania a poznávania cheme umožniť žiakom pozorovať a merať fyzikálne veličiny, efektívne prezentovať samotný proces merania, namerané dáta a závislosti medzi veličinami a obhajovať výsledky experimentov a tým ich komunikovať či vo forme demonštračných experimentov, alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov. 

Aktivita 1.2: Modernizácia chémie

Obnovou odbornej učebne a chemického laboratória, inováciou obsahu vzdelávania chceme

umožniť žiakom pozorovať a merať chemické veličiny, efektívne prezentovať samotný proces merania, namerané dáta a závislosti medzi veličinami a obhajovať výsledky experimentov a tým ich prezentovať či vo forme demonštračných experimentov, alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov. 

 

Aktivita 1.3: Modernizácia biológie

Modernizáciou vybavenia kabinetu biológie pre posilnenie kľúčových kompetencií žiaka chceme umožniť žiakom rozvíjať zručností spojené s experimentovaním a aktívnym objavovaním prostredníctvom experimentovania.

 

Aktivita 1.4: Robotika

Zavedením robotiky do vzdelávacieho programu školy ako praktickej aplikácie informatiky chceme umožniť žiakom  rozvoj technických a prírodovedných zručností rozšírením výučby informatiky  o  základy robotiky s využitím medzipredmetových vzťahov medzi informatikou, fyzikou, chémiou a biológiou.

 

Aktivita 1.5: CLIL

Odborná terminológia cez CLIL metódu a interdisciplinárne projekty k využitiu v budúcom VŠ štúdiu.

Aktivita 2.1: Vzdelávanie učiteľov

Aktualizovať obsah výučby ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov a inováciou učebných materiálov

 

Aktivita 2.2: Materiály

Inovácia učebných materiálov doplňujúc výstupy národných projektov

 

Kontaktujte nás

Máte otázky, chcete vedieť viac?

Meno školy: Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce
Email školy: skola@gymgir.edu.sk
Telefón: 054 7322325
Adresa školy: Dukelská 30, 087 20 Giraltovce