Umožníme žiakom rozvíjať zručností spojené s experimentovaním a aktívnym objavovaním prostredníctvom experimentovania.

Pomocou mikroskopu umožníme žiakom zobrazovať biologické pojmy a javy, ktoré sú pre nich častokrát abstraktné, pomocou digitálneho mikroskopu môžu prenášať obraz zorného poľa mikroskopu do počítača v reálnom čase, pozorovaný obraz snímať, upravovať a archivovať na neskoršie využitie.

Umožníme efektívne prezentovať prácu žiakov počas cvičení v teréne, laboratórnych meraní, pozorovaní, realizácie experimentov a projektov pomocou digitálnych fotografií a videozáznamov.

Chceme kreatívne využívať materiály a interaktívne zdroje pri práci s interaktívnou tabuľou, podporovať spontánnosť a flexibilitu žiakov.

Uľahčíme pochopenie nových pojmov žiakmi snímaním textových dokumentov, obrazových predlôh a 3D materiálov vizualizérom.

Umožníme merať rozličné veličiny, namerané dáta vyhodnocovať v relatívne krátkom čase a tým vytvárať väčší priestor na samotnú interpretáciu a analýzu získaných výsledkov.        

Chceme rozvíjať  zručností spojené s komunikáciou, argumentovaním, riešením problémov, spoluprácou v tíme, vedeckým bádaním, tvorbou a overovaním hypotéz, vyhľadávaním a spracovaním dát, prezentovaním informácií.

 

 A to v rámci špecifických cieľov, ktorých obsahom je :

  • naplniť odporúčané štandardy vybavenia laboratórií prírodovedných predmetov a materiálového zabezpečenia výučby žiakov,
  • implementovať nové didaktické prostriedky a učebné materiály do ich výučby,
  • zatraktívniť teoretické vzdelávanie, zhodnotiť akceptáciu moderných metód a foriem výučby a prínosu pre rozvoj osobnosti žiakov, nových kompetencií a možnosti ich sebarealizácie sa v silnejúcom konkurenčnom prostredí vedomostnej spoločnosti.

 

Názov       format Tematický celok Praktické cvičenie format Ročník
Delenie bunky pdf Rozmnožovanie, rast a vývin Delenie bunky pdf 2
Fyziológia pľúc a mechanizmus dýchania  pdf Životné procesy organizmov  Fyziológia pľúc a mechanizmus dýchania  pdf
 Huby pdf Život s človekom  Huby pdf
 Mendelove zákony pdf Dedičnosť a premenlivosť   Mendelove zákony pps
Metabolické procesy rastlín pdf Životné procesy organizmov Metabolické procesy rastlín pdf 2
Molekulové základy genetiky pdf Dedičnosť a premenlivosť Molekulové základy genetiky pps 3
Porovnanie a rastlinnej a živočíšnej bunky pdf Bunka Porovnanie a rastlinnej a živočíšnej bunky pdf 2
Rastlinné pletivá pdf Stavba rastlinného tela Rastlinné pletivá pdf 2
Reflexná činnosť nervovej sústavy pdf Životné procesy organizmov Reflexná činnosť nervovej sústavy pdf 2
Rozmnožovanie a vývin rastlín pdf Rozmnožovanie, rast a vývin Rozmnožovanie a vývin rastlín pdf 2
Semenné rastliny pdf Život pri vode Semenné rastliny pdf 1
Sledovanie a meranie prejavov činnosti srdca pdf Životné procesy organizmov Sledovanie a meranie prejavov činnosti srdca pdf 2
Štruktúra bunky pdf Bunka Štruktúra bunky pdf 2
Vodné bezstavovce pdf Život a voda Vodné bezstavovce pdf 1
Vodné rastliny pdf Život a voda Vodné rastliny pdf 1
Výtrusné rastliny pdf Život pri vode Výtrusné rastliny pdf 1
Zooplanktón pdf Život a voda Zooplanktón pdf 1
Životné prostredie a organizmy pdf Organizmus a prostredie Životné prostredie a organizmy pdf 1