Chceme umožniť žiakom  rozvoj technických a prírodovedných zručností rozšírením výučby informatiky  o  základy robotiky s využitím medzipredmetových vzťahov medzi informatikou, fyzikou, chémiou a biológiou. Efektívne a hravo podporiť rozvoj motorických schopností pri stavaní modelov, rozvoj technického myslenia a konštruovania a logického mysleniu pri programovaní modelov.

 Podporíme žiakov aby obhajovali výsledky vlastných experimentov- modelov formou individuálnej alebo projektovej činnosti žiakov.

A to v rámci špecifických cieľov, ktorých obsahom je :

  • naplniť odporúčané štandardy vybavenia laboratórií prírodovedných predmetov a materiálového zabezpečenia výučby žiakov,
  • implementovať nové didaktické prostriedky a učebné materiály do ich výučby,
  • zatraktívniť teoretické vzdelávanie, zhodnotiť akceptáciu moderných metód a foriem výučby a prínosu pre rozvoj osobnosti žiakov, nových kompetencií a možnosti ich sebarealizácie sa v silnejúcom konkurenčnom prostredí vedomostnej spoločnosti.

 

Náplň predmetu robotika a prípravy: E-learning školy

 

  Názov       Format

Ročník

 

  Úvod do robotiky pdf

1

  Úvod do robotiky - programovanie pdf

1

  Algoritmy I. pdf

1

  Algoritmy II. pdf

1

  Algoritmy III. pdf

1

  Problémové úlohy pdf

1

  Algoritmy - test pdf

1

  Virtual ROBOTC pdf

1

  Scrach pdf

1