Cieľom aktivity je umožniť žiakom pozorovať a merať fyzikálne veličiny, efektívne prezentovať samotný proces merania, namerané dáta a závislosti medzi veličinami a obhajovať výsledky experimentov a tým ich komunikovať či vo forme demonštračných experimentov, alebo vo forme výsledkov projektovej činnosti žiakov.

A to realizovaním v rámci špecifických cieľov ktorých obsahom je :

  • naplniť odporúčané štandardy vybavenia laboratórií prírodovedných predmetov a materiálového zabezpečenia výučby žiakov,
  • implementovať nové didaktické prostriedky a učebné materiály do ich výučby,
  • zatraktívniť teoretické vzdelávanie,
  • zhodnotiť akceptáciu moderných metód a foriem výučby a prínosu pre rozvoj osobnosti žiakov, nových kompetencií a možnosti ich sebarealizácie sa v silnejúcom konkurenčnom prostredí vedomostnej spoločnosti.

 

 
  Názov       Tematický celok Ročník
  Lom svetla Svetlo tercia
  Šošovky Svetlo tercia
  Meranie sily, skladanie sil Sila a pohyb tercia
  Energia v prírode Práca, výkon, energia tercia
  Rovnomerný a nerovnomerný pohyb Pohyb telesa tercia